دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X